Permiresimi i sigurise se gazetareve permes ndryshimeve ne kodin penal

Udhëzime për raportim të sigurt dhe profesional mbi koronavirusin – mars 2020

Нападите врз новинарите и медиумските работници на 27 април 2017 година – декември 2019

Хроника за (не)безбедноста на новинарите – декември 2019

Прирачник за професионална, безбедна и етичка работа на снимателите во медиумите- октомври 2019

Статус и потреба на дописниците во Република Северна Македонија – август 2019

Показатели за степенот на слобода на медиумите и безбедноста на новинарите – декември 2018

Над 150 поднесени жалби за транспарентноста на институциите за 2018 година – надлежната комисија без кворум уште од мај – декември 2018

Говорот на омраза стана стандарден говор во Македонија – институциите со години беа глуви на повиците за насилство – декември 2018

Навредата и клеветата како дел од медиумските реформи – декември 2018

Анализа на одлуки на Основниот суд Скопје 2 Скопје во врска со примената на Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда-декември 2018

Компаративна анализа на политичкото огласување во медиумите – 2018

Прирачник за безбедност на новинарите за време на настани од висок ризик – ноември 2018

Влијанието на законот за авторското право и сродните права врз работата на новинарите, фоторепортерите и медиумските работници – октомври 2018

Показатели за степенот на слобода на медиумите и безбедноста на новинарите – јануари 2018

Дописничка мрежа (состојба и анализа) на јавните сервиси во Западен Балкан и Европската унија

Примена на законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда во судските постапки против новинари

Медиумска саморегулација и меѓусекторска комуникација во функционирањето на Советот за етика на медиумите на Македонија – декември 2017

Слободата на изразување низ праксата на Европскиот суд за човекови права – декември 2017

Препораки за зголемување на интегритетот и професионалноста на онлајн медиумите – ноември 2017

Студентски новинарски стории – Јули – 2018

Документ за јавни политики – Финансиски модели за одржливост на медиуми – 2018

Етика во вестите – ноември 2017

Препораки за одговорни онлајн медиуми – ноември 2017

Документ за политики – ноември 2017

Кон успешно лобирање и застапничка стратегија на новинарите за да се подобри ситуацијата во македонските медиуми – октомври 2017

Анализа за МРТ – 2017

Говорот на омраза и судската пракса во земјите од Западен Балкан низ практични примери-2017

СОЦИО-ЕКОНОМСКАТА ПОЛОЖБА НА НОВИНАРИТЕ ВО ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА-МК август 2017

ЕТИЧКО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА МЕДИУМИТЕ ВО ЕВРОПА И МАКЕДОНИЈА Декември 2016

Извештај-Показатели-за-степенот-на-слобода-на-медиумите-и-безбедноста-на-новинарите-МК декември 2016

Резиме-Показатели-за-степенот-на-слобода-на-медиумите-и-безбедноста-на-новинарите-МК декември 2016

Упатство за безбедно фото-репортерство и етика ноември 2016

Новинарски прирачник за следење на избори 2016

Состојба на медиуми во Македонија јуни 2016 (ЕN)

Анализа Клевета и навреда септември 2015

Анализа медиумски сектор МК септември 2015

Случаи на повреда на правата на новинарите ЗНМ јули 2015_0_1

Прирачник – Слобода на изразување закон за медиуми и клевета Мај 2015

Јавните пари во медиумскиот простор мај 2015

Случаи на повреда на правата на новинарите ЗНМ мај 2015_0

Препораки октомври 2014 ЗНМ ССНМ ЕФЈ

Анкета новинари ЗНМ септември 2014

Извештај за состојба на слободата на изразување и судството во МК ЗНМ септември 2014

Образложение на амандманите на законот за аудиовизуелни услуги ЗНМ 19.08.2013

Aмандмани на закони за медиуми од МИОА 12.08.2013

ОБСЕ коментари на втората верзија на нацрт законот од јуни 2013

Анализа на Нацрт законот за медиуми ЗНМ мај 2013

Правна анализа на нацрт законот за медиуми ОБСЕ мај 2013 резиме

Преглед на членови и анализа Закон за медиуми финална верзија април 2013

Новинарски прирачник за следење на избори – ЗНМ март 2013

Прирачник за етика во новинарството мај 2012

Прирачник за клевета и навреда МК

2018 cve_national_strategy_eng_translation_sbu

Анализа на казнено дело на омраза и говорот на омраза

Statusi dhe nevojat e korrespodentëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Analiza mediumski sektor septemri 2015 (ALB)

Assesment media reforms Sep 2015 (ENG)

Defamation and insult assesment Sep 2015 (ENG)

Анализа медиумски сектор септември 2015 (МК)

Summary of the Media Situation in Macedonia June 2016

Новинарски прирачник за следење избори MK верзија

Manuali i gayetareve per ndjekjen e ygjedhjeve ALB version

Journalist Handbook on Covering Elections ENG version

Прирачник – Слобода на изразување закон за медиуми и клевета Мај 2015

Упатство за безбедно фото-репортерство и етика 2016

Safe Photo Reporting November 2016 EN

Safe Photo Reporting ALB verzioni

Indicators on the level of media freedom and journalists safety 2016

RAPORTIMI ETIK I MEDIEVE NË EVROPË DHE MAQEDONI DHJETOR 2016

Препораки за одговорни онлајн медиуми, ноември 2017

Препораки за зголемување на интегритетот и професионалноста на онлајн медиумите, ноември 2017

Recommendations towards responsible online media

Recommendations towards increased integrity and professional level on offline media November 2017

Rekomandime për ngritjen e integritetit dhe profesionalizmit të online mediave nëntor 2017

Rekomandime për onlajn media të përgjegjshme nëntor 2017

Слободата на изразување низ праксата на Европскиот суд за човекови права – Декември, 2017

Liria e të shprehurit nëpërmjet të praktikës të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut – Dhjetor, 2017

Freedom of expression through the practice of the European Court for Human Rights – December, 2017

The reform of MRT must be supported by more money

Медиумска саморегулација и меѓусекторска комуникација во функционирањето на Советот за етика на медиумите на Македонија – декември 2017

Vetërregullimi në mediat dhe komunikimi ndërsektorial në funksionimin e Këshillit për etikë në media në Maqedoni – dhjetor 2017

Media Self-Regulation and Cross-Sector Communication in the Functioning of the Council of Media Ethics in Macedonia – December 2017

Towards a Successful Lobbying and Advocacy Strategy for Journalists Aimed at Improving the General Situation of the Media in Macedonia – October 2017

Për lobim të suksesshëm dhe strategji të avokimit të gazetarëve me qëllim të përmirësimit të gjendjes së përgjithshme në mediat në Maqedoni – tetor 2017

Документ за политики – ноември 2017

Dokument për politika – nëntor 2017

Ethics in the news – November 2017

Показатели за степенот на слобода на медиумите и безбедноста на новинарите – јануари 2018

Indicators for the degree of media freedom and the journalists’ safety – January 2018

Indikatorë për nivelin e lirisë së mediave dhe sigurinë e gazetarëve – janar 2018

Етика во вестите – ноември 2017

Напад на новинар е напад врз општеството

„Влијанието на законот за авторското право и сродните права врз работата на новинарите, фоторепортерите и медиумските работници“

Ndikimi i Ligjit për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta në Punën e Gazetarëve, Fotoreporterëve dhe Punëtorëve Mediatik – tetor 2018

KAS MP SOE Agenda Skopje 08-11-2018 MK

Прирачник за безбедност на новинарите за време на настани од висок ризик – ноември 2018

Udhëzues për siguri të gazetarëve gjatë ngjarjeve me rrezik të lartë – nëntor 2018

Rendi i ditës – Kuvendi Zgjedhor – SHGM -15.12

Дневен ред 15.12

EN – indicators

Analiza e vendimeve të gjykatës themelore Shkupi 2 Shkupi lidhur me zbatimin e Ligjit për përgjegjësi civile për shpifje dhe fyerje

Analysis of the decisions of the Primary Court Skopje 2 Skopje concerning the application of the Law on civil liability for insult and defamation

Hate speech became standard speech in Macedonia – Institutions for years have been deaf to calls for violence – Kristina Atovska

Говорот на омраза стана стандарден говор во Македонија – институциите со години беа глуви на повиците за насилство – Кристина Атовска

НАД 150 ПОДНЕСЕНИ ЖАЛБИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА – НАДЛЕЖНАТА КОМИСИЈА БЕЗ КВОРУМ УШТЕ ОД МАЈ

Over 150 complaints submitted to institutional transparency for 2018, the responsible committee without a quorum since May

Mbi 150 ankesa të dorëzuara rreth transparencës së institucioneve për vitin 2018, komisioni përgjegjës pa kuorum që në muajin maj – dhjetor 2018

Belegexemplar 2018 Comparative Analysis of the political advertising AL

Belegexemplar 2018 Comparative Analysis of the political advertising MK

Defamation as part of the process of media reforms

Ofendimi dhe shpifja si pjesë e reformave mediatike

Etika ne lajme

Zbatimi i Ligjit për shpifje dhe fyerje lajme

The application of the Law on Civil Liability for Insult and Defamation in the Judicial Proceedings against Journalists

Документ за јавни политики Финансиски модели за одржливост на медиуми Марија Биковска

Покана

Doracak për punë profesionale, të sigurt dhe etike të kameramanëve në media

Manual on professional, safe and ethical work of cameraman in media

Chronicle of the (un)safety of journalists

Sulmet ndaj gazetarëve dhe punonjësve mediatik më 27 prill të vitit 2017

The attacks on journalists and media workers on April 27th

Status and need of correspondents in the Republic of North Macedonia

Udhëzime për raportim të sigurt dhe profesional mbi koronavirusin

Guidelines for safe and professional reporting on coronavirus (COVID-19)

Udhëzues për raportimin etik për zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut

Прирачник за етичко известување од избори во Северна Македонија

Преглед на членови и анализа Закон за медиуми финална верзија април 2013

Новинарски прирачник за следење на избори – ЗНМ март 2013