ANALIZË – Si të vijmë deri tek mbrojtja më efektive kundër padive strategjike kundër pjesëmarrjes në publik (SLAPP)?

Të drejtat e gazetarëve, liria e shprehjes dhe pavarësia e medieve në Maqedoninë e Veriut-Raport Metadata për vitin 2023

Protokoll për sigurinë e gazetarëve (me fokus tegazetaret) në internet

Maqedonia e Veriut: Treguesit e nivelit të lirisë së mediave dhe sigurisë së gazetarëve në vitin 2022

Udhëzues për informim etik dhe profesional për tema nga gjyqësori

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Narrative Report North Macedonia 2022

LIRIA E SHPREHJES DHE SIGURIA E GAZETARËVE PARA GJYKATËS NË STRASBURG

SIGURIA E GAZETARËVE DHE PUNONJËSVE MEDIATIK – REALITET APO KËRCËNIM I VAZHDUESHËM

MAQEDONIA E VERIUT Treguesit e nivelit të lirisë së medieve dhe sigurisë së gazetarëve në vitin 2021

ULMET NDAJ GAZETARËVE DHE PUNONJËSVE MEDIATIK GJATË VITEVE 2017-2021 TENDENCAT DHE REKOMANDIMET

Indeksi i Sigurisë së Gazetarëve në Ballkanin Perëndimor – Narrative Report North Macedonia 2021

Transparenca e Kuvendit të
Republikës së Maqedonisë
së Veriut gjatë kohës së
pandemisë kovid-19

Zbrazëtirat kyçe sistemore dhe zgjidhjet e mundshme për
tejkalimin e dallimit në paga, dhe problemet potenciale me vendosjen
hierarkike në media bazuar në diskriminimin gjinor – Dokument për
politika

Zbrazëtirat kyçe sistemore dhe zgjidhjet e mundshme për
përmirësimin e ambientit në shoqëri në aspekt të sigurisë së gazetarëve
dhe punonjësve mediatik

ANALIZË – GJENDJA SOCIO-EKONOMIKE DHE E SIGURISË NË MEDIA

“KOVID-ARENA” GAZETARESKE:
LUFTA PËR SHËNDETIN DHE PËR
INFORMACIONE TË SAKTA

Gazetarët e rinj si një shans për një erë të re të medieve me integritet dhe ndikim

Udhëzues për raportimin
etik për zgjedhjet në
Maqedoninë e Veriut

MAQEDONIA E
VERIUT
Treguesit e nivelit
të lirisë së medieve
dhe sigurisë së
gazetarëve në
vitin 2020

Rekomandime për onlajn media të përgjegjshme nëntor 2017

Doracak Për Gazetarët

14 SULME NDAJ GAZETARËVE –
14 THERJE NDAJ DEMOKRACISË

Analiza mediumski sektor septemri 2015 (ALB)

UDHËZUES
PËR RAPORTIM
PROFESIONAL PËR
EKSTREMIZMIN E
DHUNSHËM DHE
TERRORIZMIN

Protokolli i informimit për rastet që lidhen me ekstremizmin e dhunshëm dhe terrorizmin

Liria e mediave dhe siguria e gazetarëve në RMV përmes prizmit të zgjidhjeve ekzistuese ligjore – SI TË ARRIHEN ZGJIDHJE MË TË MIRA?

Manuali i gayetareve per ndjekjen e ygjedhjeve ALB version

Safe Photo Reporting ALB verzioni

RAPORTIMI ETIK I MEDIEVE NË EVROPË DHE MAQEDONI DHJETOR 2016

Rekomandime për ngritjen e integritetit dhe profesionalizmit të online mediave nëntor 2017

Udhëzime për raportim të sigurt dhe profesional mbi koronavirusin – mars 2020

Liria e të shprehurit nëpërmjet të praktikës të Gjykatës Evropiane për të drejtat e njeriut – Dhjetor, 2017

Vetërregullimi në mediat dhe komunikimi ndërsektorial në funksionimin e Këshillit për etikë në media në Maqedoni – dhjetor 2017

Për lobim të suksesshëm dhe strategji të avokimit të gazetarëve me qëllim të përmirësimit të gjendjes së përgjithshme në mediat në Maqedoni – tetor 2017

Dokument për politika – nëntor 2017

Indikatorë për nivelin e lirisë së mediave dhe sigurinë e gazetarëve – janar 2018

Ndikimi i Ligjit për të Drejtën e Autorit dhe të Drejtat e Përafërta në Punën e Gazetarëve, Fotoreporterëve dhe Punëtorëve Mediatik – tetor 2018

Për lobim të suksesshëm dhe strategji të avokimit të gazetarëve me qëllim të përmirësimit të gjendjes së përgjithshme në mediat në Maqedoni – tetor 2017

Rendi i ditës – Kuvendi Zgjedhor – SHGM -15.12

Analiza e vendimeve të gjykatës themelore Shkupi 2 Shkupi lidhur me zbatimin e Ligjit për përgjegjësi civile për shpifje dhe fyerje

Mbi 150 ankesa të dorëzuara rreth transparencës së institucioneve për vitin 2018, komisioni përgjegjës pa kuorum që në muajin maj – dhjetor 2018

Belegexemplar 2018 Comparative Analysis of the political advertising AL

Ofendimi dhe shpifja si pjesë e reformave mediatike

Etika ne lajme

Zbatimi i Ligjit për shpifje dhe fyerje lajme

Doracak për punë profesionale, të sigurt dhe etike të kameramanëve në media

Sulmet ndaj gazetarëve dhe punonjësve mediatik më 27 prill të vitit 2017

Statusi dhe nevojat e korrespodentëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut

Udhëzues për raportimin etik për zgjedhjet në Maqedoninë e Veriut

Doracak për punë profesionale, të sigurt dhe etike të kameramanëve në media

Sulmet ndaj gazetarëve dhe punonjësve mediatik më 27 prill të vitit 2017