Mlladen Çadikovski

Кryetar

Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) është themeluar në vitin 1946. SHGM është anëtare e Federatës ndërkombëtare së gazetarëve. SHGM është shoqatë e pamvarur, jo-qeveritare dhe jo-partiake, qëllimi i së cilës është të jetë në mbrojte të standardeve profesionale dhe lirisë së shprehjes.

QËLLIMET E VEÇANTA DHE DETYRAT E SHGM-SË JANË:

  1. Të mbrojë lirinë e shtypit, radios, televizionit, dhë të mediave tjera;
  2. Të lufton kundër keqpërdorimit të mediumeve, krijimit të monopolit dhe cenzurave të ndryshme të dëmshme, mosinformimin e opinionit në kohë të caktuar;
  3. Të mbron dhe avancon liritë, të drejtat dhe përgjegjsinë e gazetarëve, mbi bazë të Kushtetutës së Republikës së Maqedonisë, Statutit dhe akteve të SHGM-së si dhe dokumenteve ndërkombëtare që kanë të bëjnë me lirinë e  shprehjes;
  4. Të mbrojë dinjitetin e gazetarëve dhe profesionin gazetaresk, lirinë e shprehjes kreative dhe kritike;
  5. Përfaqësimi i anëtarëve, prezantimi para bashkësisë shoqërore, pjesëmarrja aktive në përgatitjen e rregulloreve ligjore dhe konventat ndërkombëtare në interes të profesionit dhe mbrojtjen e interesit profesional, në përputhje me Kodin e Gazetarëve të Maqedonisë.

VIZIONI I SHGM-SË

Gazetarët në vend punojnë në media ku sigurohen të drejtat dhe liritë themelore, garantohen kushtet themelore profesionale dhe materiale për pune, solidaritet i lartë mes gazetarëve në raste të shkeljes së lirisë së shprehjes si dhe standarde profesionale, etike dhe integritet të esnafit të gazetarisë.

MISIONI I SHGM-SË

SHGM është organizatë udhëheqëse në nivel kombëtar që bashkon gazetarët në RMV për të mbrojtur lirinë e shprehjes dhe mediat e pavarura, duke u angazhuar për respektimin e standardeve më të larta evropiane për mediat dhe gazetarët. Synon ngritjen e solidaritetit dhe unitetit në gazetari, si dhe në ngritjen e nivelit të profesionalizmit dhe normave etike të gazetarëve në Republikën e Maqedonisë së Veriut.

``Liria e besimit, ndërgjegjes, mendimit dhe shprehjes publike të mendimit janë të garantuara. Censurimi është i ndaluar.``

Член. 16 од Устав на Република Северна Македонија

Struktura

Kuvendi si organ më i lartë i SHGM-së e zgjedh Kryetarin, Bordin Drejtues, Bordin Mbikëqyrës dhe anëtarët e Këshillit të Nderit

Mlladen Çadikovski
KRYETAR 

BORDI DREJTUES

Aneta Bllazhevksa
NEZAVISEN.MK

Asllan Vishko
MIA.MK

Senat Zylbehari – TV21
NËNKRYETAR

Trajçe Ilievski
RTVM

Mishko Ivanov
TV24

Maja Jovanovska –  IRL Macedonia

NËNKRYETARE

Petar Klinçarski
KLIP MEDIA

Iskra Opetçeska
 MKD.MK

Sreçko Popovski
360 STEPENI

    Risto Tasev
MIA.MK

BORDI MBIKËQYRËS

Mefail Ismaili
ALSAT M

Robert Kocev
AL XHEZEIRA

Sead Rizvanoviq
TV24

Goran Simonovski
TV SITELL

Miomir Serafinoviq
TV TELLMA

QENDRA RAJONALE – KOORDINATORË

Toni Mihailov
Shtip

Risto Tasev
  Strumicë

Urim Hasipi
Tetovë

Goran Momiroski
Ohër

Zhaneta Zdravkovska
Manastir

Nexhat Aqifi
Kumanovë

ZYRA EKZEKUTIVE

Dragan Sekulovski
DREJTOR EKZEKUTIV