МЛАДЕН ЧАДИКОВСКИ

Претседател

Основани сме во 1946 година и членови на Меѓународната федерација на новинарите. ЗНМ е независно, самостојно, невладино и непартиско здружение, чија цел е да биде промотор и заштитник на професионалните стандарди и на слободата на изразување.

Посебни цели и задачи на ЗНМ

  1. Одбрана на слободата на печатот, радиото, телевизијата и на другите медиуми;
  2. Борба против нивната злоупотреба, создавањето монополи и било какви форми на цензура на штета на вистинитото, целосното, непристрасното и навременото информирање на јавноста;
  3. Заштитување и унапредување на слободите, правата и одговорноста на новинарите, врз основа на Уставот и законите на Република Македонија, Статутот и актите на ЗНМ, како и меѓународните документи што се однесуваат на слободата на јавните гласила, и остварувањето на изразувањето и информирањето како основни човекови права;
  4. Заштита на угледот и достоинството на новинарот и новинарската професија, ја заштитува и поттикнува слободата на критичкиот и креативниот труд; и
  5. Застапување на членовите, претставување пред општествената заедница, активно учество при подготовката на законските прописи и меѓународни конвенции од интерес на професијата и одбрана на професионалниот интерес согласно Кодексот на новинарите на Македонија.

Нашата Визија

Новинарите во Република Северна Македонија работат во медиуми каде се обезбедени основните права и слободи, гарантирани се професионалните и материјалните услови за работа, постои висока солидарност меѓу нив во случаи на прекршување на слободата на изразување и се потврдени професионалните стандарди, етика и интегритетот на новинарската професија.

Нашата Мисија

ЗНМ е водечка национална организација која ги обединува новинарите во РСМ за заштита на слободата на говорот, независноста на медиумите, преку залагање за почитување на највисоките европски стандарди за работа на медиумите и на новинарите. Се стреми кон зголемување на новинарската солидарност и заедништво, како и кон подигање на професионалното ниво и етичките норми на новинарите вo РМ.

“Се гарантира слободата на уверувањето, совеста, мислата и јавното изразување на мислата. Цензурата е забранета. ”

Член. 16 од Устав на Република Северна Македонија

Структура

Собранието како највисоко тело на ЗНМ го избира Претседателот, Управниот одбор, Надзорниот одбор и членовите на Советот на честа

Младен Чадиковски
ПРЕТСЕДАТЕЛ

УПРАВЕН ОДБОР

Анета Блажевска
НЕЗАВИСЕН.МК

Аслан Вишко
МИА.МК

Сенат Зулбеари – ТВ 21
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛ

Трајче Илиевски
МРТВ

Мишко Иванов
ТВ 24

Маја Јовановска – ИРЛ Македонија
ПОТПРЕТСЕДАТЕЛКА

Петар Клинчарски
КЛИП МЕДИА

Искра Опетческа
МКД.МК 

Среќко Поповски
360 СТЕПЕНИ

Ристо Тасев
МИА.МК

НАДЗОРЕН ОДБОР

Мефаил Исмаили
АЛСАТ М

Роберт Коцев
АЛЏЕЗЕИРА

Сеад Ризвановиќ
ТВ 24

Горан Симоновски
ТВ СИТЕЛ

Миомир Серафиновиќ
ТВ ТЕЛМА

РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТРИ - КООРДИНАТОРИ

Тони Михаилов
Штип

Ристо Тасев
Струмица

Урим Хасипи
Тетово

Горан Момироски
Охрид

Жанета Здравковска
Битола

Неџат Аќифи
Куманово

ИЗВРШНА КАНЦЕЛАРИЈА

Dragan slika za na web

Драган Секуловски

Извршен директор