Free Legal Aid to Journalists and Media in Western Balkan

Овој билатерален договор меѓу БХЈА и ЗНМ е воспоставен врз основа на партнерство меѓу четири здруженија на новинари од Западен Балкан, во рамките на спроведувањето на пилот-проектот “Free Legal Aid to Journalists and Media in Western Balkan” поддржан од FPU. Проектот е замислен да обезбеди правна помош и услуги, кои ќе вклучуваат организирање независно и професионално правно набудување за тековните случаи пред судот и обезбедување на правни совети за новинарите и медиумите. Исто така, како дел од проектот се спроведува застапување и правна одбрана на новинарите пред судовите во случаи на кривични дела или други случаи поврзани со кршење на правото на слобода на изразување во Северна Македонија.

JUFREX II

Главна цел на проектот е промовирање на слободата на изразување и слободата на медиумите во Северна Македонија во согласност со европските стандарди. Проектот се состои од три компоненти кои таргетираат различни групи корисници: I) Професионалци од областа на правото (судии, обвинители, претставници на полицијата, адвокати); ii) Регулаторниот орган за медиуми; iii) Медиумски работници (новинари, новинарски здруженија, саморегулаторно тело, студенти по право и новинарство и други медиумски организации, како и членови на парламентот). Тековниот проект се базира на постигнатите резултати и научените лекции за време на претходната регионална програма од ЕУ / СЕ (JUFREX – Зајакнување на судската експертиза за слободата на изразување и медиумите во Југоисточна Европа).

Овој проект е дел од “Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkey II”, заедничка програма на ЕУ / СЕ спроведена од страна на Советот на Европа, чија цел е да им помогне на корисниците во регионот на Западен Балкан и Турција да се усогласат со стандардите на Советот на Европа како и законодавството на Европската унија во рамките на процесот на проширување.

ХЕДАЈА

Здружението на новинарите на Македонија во соработка со Здружението на граѓани за развој на демократија ИЕП и Институтот за мир, безбедност и истражување на политиките КОНИЦА во период од декември 2019 до декември 2020 година ќе го спроведуваат проектот „Градење отпорност против насилниот тероризам и екстремизмот преку зајакнати новинари, медиуми и владини претставници“. Главната цел на овој проект е да се зајакне капацитетот на медиумите и државните власти да комуницираат за насилниот екстремизам и тероризам на начин што ќе ја намалува заканата од истиот. Делот од буџетот на ЗНМ за спроведување на овој проект изнесува 34,098 ЕУР.

Приоритети на овој проект се едукација на идните новинари, медиумски работници, професионални новинари, уредници и радиодифузери. Решавање на тековниот предизвик за известување за насилниот екстремизам и тероризам кој во најголем број случаи не успева соодветно да го испита радикалниот наратив, а во најлош случај, помага на нивните цели.

СИГРИД РАУЗИНГ ТРАСТ

На Здружението на новинарите на Македонија му е доделен институционален грант од Сигрид Раузинг Траст (СРТ) во висина од 45.000 фунти и истиот е со време траење од 12 месеци, а започнува со имплементација во јуни 2019 година. Целта на грантот е да се помогне работата на ЗНМ во насока на исполнување на мисијата и визијата на ЗНМ како и на стратешките цели на Здружението предвидени во Статутот и во тригодишниот стратешки план.

Организацијата СРТ со седиште во Лондон, Велика Британија е основана во 1995 година и нуди поддршка и финансиска помош за заштита и промоција на човековите права на глобално ниво.

Целта на СРТ е да ги промовира вредностите и принципите на човековите права и слободи, еднаквоста и владеењето на правото и да ја зачува природата од понатамошнo уништување. Преку своите фондови тие поддржуваат застапување, креативност, истражување и стипендии за остварување на овие цели.

ЕВРОПСКА УНИЈА

Проектот Safejournalists.net (2020-2023) е продолжение на проектот “Регионална платформа на Западен Балкан за застапување на слободата на медиумите и безбедноста на новинарите“ (2016-2018) финансиски поддржан од Европската унија. Во неговото спроведување се вклучени новинарски здруженија од земјите од Западен Балкан (Србија, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Косово, Хрватска и Северна Македонија).

Општата цел е да се придонесе за зајакнување на партиципативната демократија во земјите од Западен Балкан преку регионална соработка на професионални и одговорни граѓански здруженија и нивно активно вклучување во процесот на креирање на политики и следење на нивната имплементација.

Краткорочните специфични цели се да се придонесе за безбедноста на новинарите и медиумските слободи во земјите од Западен Балкан преку засилена улога на членките на Платформата на Западен Балкан како активни и одговорни независни актери во креирањето релевантни политики поддржани од граѓанскиот сектор.