Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë; (SHGM) është shoqatë e gazetarëve profesionist të Maqedonisë. Është themeluar në vitin 1946 ne Shkup si shoqate e gazetareve profesionist te Republikes te Maqedonisë. “.. Me 17 shkurt 1946 ne sallen e qytetit ne Shkup ne thirrje te keshillit aksionar per themelimin e shoqates te gazetareve profesionist te Republikes se Maqedonis , u kandiduan gazetar te redaksioneve te ndryshme : “ Nova Makedonija “ , “ Trudbenik “ , “ Edinstvo “ , “ Radio Shkupi “ , “ Agjensia Tanjug “ dhe e themeloi shoqaten e gazetareve ne historin e Maqedonise. Pas debatit per kryetar te SHGM-se te Maqedonise nje zeri u zgjodh Mito Haxhivasilev-Jasmin pergjegjes kryesor i Nova Makedonija . Per nenkryetare u zgjodhen Asen Tedorov udheheqesh I shtypit ne Tanjug dhe Dr.Pietro Janura pergjegjes kryes I revizstes “ Flaka e Vllazerimit “ dhe sekretar Dean Aleksic udheheqes I shtypit Tanjug ndersa per arketar Toso Skarto , anetar I redaksis Nova Makedonija. Kuvendi zgjodhi Plenum dhe Gjygjin e nderit . Anetare nderi u zgjodhen : Dimitar Vllahov , Dr.Pavel Shatev , Bane Andrev , Alekso Murtaklov , Dimitar Pop Eftimov , Kiro Miljoski , Vaselinka Malinska , Liljana Caloska .

1946 година

претседател:Мито Хаџивасилев – Јасмин
потпретседатели: Асен Тодоров и Пјетро Јанура
секретар: Дејан Алексиќ

1948 година

претседател: Илија Топаловски

1949 година

претседател: Ванчо Апостолски

1952 година

претседател: Мито Хаџивасилев – Јасмин
потпретседатели:Јован Поповски и Ванчо Апостолски
секретар:Тахир Ќамуран

1954 година

претседател:Веселинка Малинска
потпретседател:Јован Поповски

1956 година

претседател: Томе Момировски

1958 година

претседател: Боро Петковски

1960 година

претседател: Тошо Поповски

1962 година

претседател: Нешо Марковски
потпретседател: Љубен Апостолски
секретар: Свето Серафимов

1963 година

претседател:Бане Ковач
потпретседател: Ружа Бак
секретар: Борис Попѓорчев

1967 година

претседател:Јован Поповски
потпретседател:Борис Попѓорчев
секретар:Александар Ачковски

1969 година

претседател:Александар Алексиев
потпретседател:Муртеза Пеша
секретар:Драги Милошевски

1970 година

претседател:Илија Зафировски
потпретседател:Ристо Шуплински
секретар:Јосиф Џочков

1973 година

претседател:Благоја Стоилковски
потпретседател:Мендух Ајдини
секретар:Гроздан Попов

1978 година

претседател:Чедо Стојковски
потпретседател:Насте Стојкоски
секретар:Сталин Лозановски

1980 година

претседател:Филип Симоновски
потпретседател:Сталин Лозановски

1981 година

претседател:Владо Апостолски
секретар:Сталин Лозановски

1982 година

претседател:Сталин Лозановски
секретар:Томе Груевски

1984 година

претседател:Насте Стојкоски
секретар:Мартин Треневски

1985 година

претседател:Насте Стојкоски
потпретседател:Фиданка Танаскова

1986 година

претседател:Петре Клинкаров
секретар:Фиданка Танаскова

1989 година

претседател:Фиданка Танаскова
секретар:Славе Николовски

1992 година

претседател:Стојан Насев
секретар:Љубе Профиловски

1946 година

претседател:Мирјана Димовска
секретар:Љубе Профиловски

1997 година

претседател:Иван Андреевски
секретар:Сашо Чолаковски

2001 година

претседател:Иван Андреевски
секретар:Роберт Поповски

2006 година

претседател:Роберт Поповски
секретар:Газменд Ајдини

2011 година

претседател:Насер Селмани
извршен директор:Бесим Небиу/Драган Секуловски

2015 година

претседател:Насер Селмани
 потпретседател:Томислав Кежаровски
извршен директор:Драган Секуловски

2019 година

претседател:Младен Чадиковски
потпретседател:Filjana Koka (Фиљана Кока)
извршен директор:Драган Секуловски