Амбасада на Кралството Холандија во Северна Македонија

Во текот на 2019 година Здружението на новинарите на Македонија ќе го спроведува проектот „Безбедни новинари за кредибилни информации во Македонија“. Овој проект е поддржан од амбасадата на Кралството Холандија во Македонија и има за цел да се подобри нивото на безбедноста на новинарите во Македонија, да се подигне свесноста за важноста на професионалното новинарство како и да се мониторираат институциите кои се релевантни за медиумите и безбедноста на новинарите.

Во рамки на овој проект ќе бидат организирани обуки за новинари и припадници на полицијата, ќе бидат објавени две публикации и протоколи за новинарите, припадниците на полицијата и правосудството. Исто така, на крајот од годината ќе биде објавен и годишен извештај со индикатори за безбедноста на новинарите кои го опфаќаат и правното опкружување за работата на медиумите, како и социјалната состојба на новинарите и медиумските работници.

Делегацијата на ОБСЕ во Скопје

Здружението на новинарите на Македонија и Мисијата на ОБСЕ во Скопје, на  28 март, 2018 година, потпишаа Меморандум за соработка, според кој предвидено е организирање на обуки и настани, кои имаат за цел да се подобри безбедноста на новинарите и да се подобри квалитетот на известувањето на новинарите. Меморандумот предвидува организирање шест обуки за новинари и припадници на полицијата, кои ќе бидат посветени на покривање на настани од висок ризик. Во рамките на овие активности ќе се објави и прирачник за безбедноста на новинарите, а со заеднички настан ќе се одбележи и 2-ри Ноември, Меѓународниот ден за борба против неказнивоста на насилството против новинари.

Соработката меѓу ЗНМ и Мисијата на ОБСЕ во Скопје ќе продолжи и во текот на 2019 година. Во рамки на заедничките активности ќе бидат организирани обуки за новинари и претставници на полицијата, како и претставници од судовите и јавното обвинителство, a ќе бидат фокусирани на зголемување на безбедноста на новинарите во Македонија. Покрај тоа ќе бидат објавени два документи за политики. Исто така, ќе се работи во насока на создавање на стратешки план на Здружението кој ќе биде спроведуван од 2019 до 2023 година и ќе биде помогнат од Мисијата на ОБСЕ во Скопје.

Civica MOBILITAS

Здружението на новинари на Македонија од март 2015 година е корисник на институционален грант во рамките на Цивика мобилитас, програма за поддршка на граѓанското општество која започна да се спроведува во октомври 2014 година и ќе трае до септември 2018 година.

Цивика мобилитас го поддржува граѓанското општество во промовирање општествени промени во (стратешки) области, како што се добро владеење, децентрализација и развој на граѓанското општество. Исто така, се поддржува граѓанското општество и во упатувањето на три „трансверзални теми“: родовите прашања, меѓуетничките односи и миграциите.

Програмата се состои од три компоненти: Поддршка, вмрежување, учење; финансиска поддршка (грантови); истражување и развој. Буџетот за оваа програма изнесува околу 8 милиони швајцарски франци.

Цивика мобилитас е проект на Швајцарската агенција за развој и соработка (SDC), кои го спроведуваат
NIRAS од Данска, Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Шведскиот институт за јавна администрација (SIPU)

Амбасада на Франција во Скопје

Здружението на новинарите на Македонија и Француската амбасада во Скопје на 08.06.2017 потпишаа договор за соработка со кој амбасадата финансиски ќе го поддржи изготвувањето на анализата на одлуката на судскиот процес Селмани и останатите против Република Македонија од Европскиот Суд за Човековите Права. По изготвувањето на оваа анализа ќе се оддржи семинарска обука на тема: „Спроведување на одлуката на ЕСЧП и имплементирање на позитивната судска практика во Македонија“ организирана од Здружението на новинари на Македонија. Целта на оваа соработка е создавање на платформа на која судии и новинари, одблизу, ќе можат да се запознаат со судската практика на ЕСЧП низ конкретната пресуда. Од овој семинар се очекува да се оствари подобра соработка меѓу нив, со што би се поттикнале транспарентноста, отчетноста и меѓусебната доверба.

Европска Унија

Здружението на новинарите на Македонија го лансираше проект “Мрежа на новинари за медиумските слободи во Македонија”, финансиран од ЕУ, во рамките на приоритетот на слободата на медиумите на Инструментот за претпристапна помош (ИПА).

Проектот има за цел да се развие мрежа на новинари на ЗНМ и да се подигне свеста за етичко известување, медиумската само-регулација и помогне за подобрување на националната пракса во согласност со принципите на ЕУ и стандардите на Совет на Европа.

Создавање на поволен амбиент за слободни медиуми и подобрување на заштитата на новинарството е главната цел на овој проект. Преку зајакнување на капацитетите на Здружението на новинари на Македонија и само-регулаторните тела имаме за цел да се зголеми ефикасноста и кредибилитетот во проценка на примери на непрофесионално и неетичко новинарство.

Исто така, проектот се стреми да се спроведе дијалог со владата, креаторите на политики, судството, медиумите и меѓународните актери за да се придонесе на усогласување на медиумското законодавство и пракса во согласност со европските стандарди.

Европската федерација на новинари (EFJ) како наш надворешен партнер има клучна улога во спроведувањето на овој проект, со дополнителни најмногу три суб-грантисти од цивилното општество на локално ниво. Проектот ќе трае до 2019 година.

Иницијатива за уредничка слобода: Нови политики и застапување засновано на податоци

Институтот за општествени и хуманистички науки – Скопје во партнерство со Здружението на новинари на Македонија (ЗНМ) од февруари 2017 година го спроведува проектот: Иницијатива за уредничка слобода: Нови политики и застапување засновано на податоци.  Главната цел на проектот е да ги процени ефектите на постоечките политики врз уредничката слобода кои произлегуваат од Законот за аудио и аудио-визуелни услуги и да покрене застапување засновано на податоци за нови предлози и решенија.

Една од специфичните цели на проектот е да спроведе сеопфатна анализа за влијаниата од постоечката регулатива спроведувана од регулаторното тело со фокус на ефектите врз слободата на изразување, особено уредничката слобода која е загрозена со прекумерната регулација во законот.
Проектот исто така ќе ја опфати потребата и недостатокот на ефективен дијалог помеѓу главните засегнати страни преку креирање на консултативни механизми за усвојување на предлозите и решенијата за политиките за прашањата поврзани со медиумската регулација и слободата на изразување. Ќе се спроведе и кампања како дел од процесот на застапување засновано на податоци која ќе има за цел да ги објасни и поттикне засегнтите страни и јавноста за потребата и релевантноста на предложените интервенции во политиките кои ќе призлезат од претходно спроведената анализа.
Дополнително проектот ќе овозможи јакнење на капацитетите на организациите и граѓанските иницијативи кои дејствуваат на полето на слободата на изразување во медиумите преку нивна обука за истражување ориентирано кон јавни политики и користење на податоци во процесот на застапување (застапување засновано на податоци).
Проектот се реализира како дел од програмата Civil Society Facility на IPA 2 (the Instrument For Pre-Accession Assistance) инструментот на Европската Унија за Македонија.

Европската федерација на новинари (EFJ) како наш надворешен партнер има клучна улога во спроведувањето на овој проект, со дополнителни најмногу три суб-грантисти од цивилното општество на локално ниво. Проектот ќе трае до 2019 година.

Промоција на фоторепортеството

Грантот е спроведен од страна на Здружението на новинарите на Македонија како поддршка во остварување на своите стратешки цели за зголемување на професионалните стандарди на новинарите во земјата.

Овој проект има за цел директно да вклучи најмалку 20 професионални фоторепортери, кои се подготвени да ги надградат своите знаења во заеднички процес на know-how во соработка со експерти од САД.

Проектот има за цел да ја вклучи и пошироката јавност.

Во Охрид беше оддржана обука за фотоновинаство со експерт од САД, и исто така во наредниот период се планира да има слични активности и во градот Скопје.