Здружението на новинарите на Македонија (ЗНМ) е здружение на професионалните новинари од Република Македонија. Основано е на 17 февруари 1946 година во Скопје како Здружение на професионалните новинари на Народна Република Македонија.

„…На седумнаесети февруари 1946 година, во салата на Градскиот народен одбор во Скопје, на повик на Акциониот одбор за основање на Здружение на професионалните новинари на Народна република Македонија, се состанаа новинарите од следниве скопски редакции: “Нова Македонија”, „Трудбеник”,„Единство”, Радио Скопје и дописништвото на агенцијата Танјуг и го основаа првото здружение на новинарите во историјата на Македонија.

После дискусијата за претседател на Здружението на новинарите на Македонија едногласно беше избран Мито Хаџивасилев – Јасмин, одговорен уредник на „Нова Македонија”. За потпретседатели се избрани Асен Тодоров, уредник на дописништвото на „Танјуг” и др Пиетро Јанура, одговорен уредник на весникот „Фљака е влазримит”, за секретар Дејан Алексиќ, раководител на дописништвото „Танјуг”, а за благајник Тошо Шкартов, член на редакцијата „Нова Македонија”. Собранието избра Пленум, Надзорен одбор и Суд на честа. За почесни членови едногласно беа избрани: Димитар Влахов, др. Павел Шатев, Бане Андреев, Алексо Муртаклов, Димитар Поп Ефтимов, Киро Миљовски, Веселинка Малинска и Љиљана Чаловска..”. (Извадок од монографијата „Сребрен јубилеј на СНЈ“ – Сојуз на новинарите на Југославија)
Претседателство на ЗНМ од основањето до денес:

1946 година

претседател:Мито Хаџивасилев – Јасмин
потпретседатели: Асен Тодоров и Пјетро Јанура
секретар: Дејан Алексиќ

1948 година

претседател: Илија Топаловски

1949 година

претседател: Ванчо Апостолски

1952 година

претседател: Мито Хаџивасилев – Јасмин
потпретседатели:Јован Поповски и Ванчо Апостолски
секретар:Тахир Ќамуран

1954 година

претседател:Веселинка Малинска
потпретседател:Јован Поповски

1956 година

претседател: Томе Момировски

1958 година

претседател: Боро Петковски

1960 година

претседател: Тошо Поповски

1962 година

претседател: Нешо Марковски
потпретседател: Љубен Апостолски
секретар: Свето Серафимов

1963 година

претседател:Бане Ковач
потпретседател: Ружа Бак
секретар: Борис Попѓорчев

1967 година

претседател:Јован Поповски
потпретседател:Борис Попѓорчев
секретар:Александар Ачковски

1969 година

претседател:Александар Алексиев
потпретседател:Муртеза Пеша
секретар:Драги Милошевски

1970 година

претседател:Илија Зафировски
потпретседател:Ристо Шуплински
секретар:Јосиф Џочков

1973 година

претседател:Благоја Стоилковски
потпретседател:Мендух Ајдини
секретар:Гроздан Попов

1978 година

претседател:Чедо Стојковски
потпретседател:Насте Стојкоски
секретар:Сталин Лозановски

1980 година

претседател:Филип Симоновски
потпретседател:Сталин Лозановски

1981 година

претседател:Владо Апостолски
секретар:Сталин Лозановски

1982 година

претседател:Сталин Лозановски
секретар:Томе Груевски

1984 година

претседател:Насте Стојкоски
секретар:Мартин Треневски

1985 година

претседател:Насте Стојкоски
потпретседател:Фиданка Танаскова

1986 година

претседател:Петре Клинкаров
секретар:Фиданка Танаскова

1989 година

претседател:Фиданка Танаскова
секретар:Славе Николовски

1992 година

претседател:Стојан Насев
секретар:Љубе Профиловски

1996 година

претседател:Мирјана Димовска
секретар:Љубе Профиловски

1997 година

претседател:Иван Андреевски
секретар:Сашо Чолаковски

2001 година

претседател:Иван Андреевски
секретар:Роберт Поповски

2006 година

претседател:Роберт Поповски
секретар:Газменд Ајдини

2011 година

претседател:Насер Селмани
извршен директор:Бесим Небиу/Драган Секуловски

2015 година

претседател:Насер Селмани
 потпретседател:Томислав Кежаровски
извршен директор:Драган Секуловски

2019 година

претседател:Младен Чадиковски
потпретседател:Filjana Koka (Фиљана Кока)
извршен директор:Драган Секуловски

2022 година

претседател:Младен Чадиковски
потпретседател:Маја Јовановска ; Сенат Зулбеари
извршен директор:Драган Секуловски