Правата на новинарите, слободата на изразување и независноста на медиумите
во Северна Македонија – Метадата извештај за 2023 година

МЕЃУ ПРЕДИЗВИЦИТЕ И РЕШЕНИЈАТА
Водич за интегритет на медиумите во Северна Македонија

АНАЛИЗА – Како до поефективна заштита од стратешки тужби против
учеството на јавноста (SLAPP)?

Упатство за етичко и професионално информирање за теми од судството

Индекс на безбедноста на новинарите на Западен Балкан Република Северна Македонија – Наративен извештај 2022

Слободата на медиумите во Северна Македонија: Напредок на стаклени нозе
Извештај од Мисијата за проценка на состојбата со слободата на медиумите

АНАЛИЗА: „СТЕПЕНОТ НА ОБРАЗОВАНИЕ НА НОВИНАРСКИОТ КАДАР ВО МРТ, КАКО ЈАВЕН СЕРВИС НА ГРАЃАНИТЕ, И РЕФЛЕКСИЈАТА ВРЗ НИВНИОТ ПРОФЕСИОНАЛИЗАМ И ОБЈЕКТИВНОСТА ВО ИЗВЕСТУВАЊЕТО“

Индекс на безбедноста на новинарите на Западен Балкан Република Северна Македонија – Наративен извештај 2021

Протокол за безбедност на новинарите (со фокус на новинарките) на интернет

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА – Показатели за степенот на слобода на медиумите и за безбедноста на новинарите 2022

АНАЛИЗА – Слободата на изразување и безбедноста на новинарите пред судот во Стразбур

СТУДИЈА – Ставови и перцепции на новинарите за транспарентноста на правосудството во Северна Македонија

АНАЛИЗА – БЕЗБЕДНОСНАТА И СОЦИО-ЕКОНОМСКАТА СОСТОЈБА ВО МЕДИУМИТЕ

БЕЗБЕДНОСТ НА НОВИНАРИТЕ И МЕДИУМСКИТЕ РАБОТНИЦИ –  РЕАЛНОСТ ИЛИ КОНТИНУИРАНА ЗАКАНА

Подобрување на соработката меѓу новинарите и полициските органи со цел поголема отеченост и транспарентност

СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Показатели за степенот на слобода на медиумите и за безбедноста на новинарите 2021

Напади врз новинарите и медиумските работници 2017 – 2021 година
тенденции и препораки

Tранспарентноста на
Собранието на Република
Северна Македонија за
време на пандемијата со
ковид- 19

Индекс на безбедноста
на новинарите на
Западен Балкан
Наративен извештај Република Северна
Македонија 2020

Клучните системски празнини и можни решенија за
надминување на јазот во платите и потенцијалните проблеми со
хиерархиската поставеност во медиумите базирани на родовата
дискриминација – документ за политики

Клучните системски празнини и можни решенија за подобрување на целокупната средина во општеството, од аспект на безбедноста на новинарите и медиумските работници

НОВИНАРСКА ,,КОВИД-АРЕНА“:
БОРБА ЗА ЗДРАВЈЕТО И ЗА ТОЧНИ
ИНФОРМАЦИИ

СЕВЕРНА
МАКЕДОНИЈА
Показатели за
степенот на слобода
на медиумите и
за безбедноста на
новинарите 2020

Слободата на медиумите и безбедноста на новинарите во РСМ низ призмата на постојните законски решенија

Младите новинари како шанса за нова ера на медиуми со интегритет и влијание

Состојба со дописниците на МРТ

Упатство за професионално известување за насилниот екстремизам и тероризам

Протокол за информирање за случаи поврзани со насилен екстремизам и тероризам

14 Напади врз новинарите, 14 Бодежи врз демократијата

AНАЛИЗА: КАКО ЗАКОНОТ ЗА АВТОРСКО ПРАВО ВЛИЈАЕ ВРЗ РАБОТАТА НА МЕДИУМСКИТЕ РАБОТНИЦИ

Подобрување на безбедноста на новинарите преку измена на кривичниот законик

Показатели за степенот на слобода на медиумите и за безбедноста на новинарите 2019

Прирачник за новинари кои известуваат за насилен екстремизам

Насоки за безбедно и професионално известување за коронавирусот – март 2020

Нападите врз новинарите и медиумските работници на 27 април 2017 година – декември 2019

Хроника за (не)безбедноста на новинарите – декември 2019

Прирачник за професионална, безбедна и етичка работа на снимателите во медиумите- октомври 2019

Статус и потреба на дописниците во Република Северна Македонија – август 2019

Над 150 поднесени жалби за транспарентноста на институциите за 2018 година – надлежната комисија без кворум уште од мај – декември 2018

Навредата и клеветата како дел од медиумските реформи – декември 2018

Анализа на одлуки на Основниот суд Скопје 2 Скопје во врска со примената на Законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда-декември 2018

Дописничка мрежа (состојба и анализа) на јавните сервиси во Западен Балкан и Европската унија

Примена на законот за граѓанска одговорност за клевета и навреда во судските постапки против новинари

Медиумска саморегулација и меѓусекторска комуникација во функционирањето на Советот за етика на медиумите на Македонија – декември 2017

Прирачник за етичко
известување од избори
во Северна Македонија

Слободата на изразување низ праксата на Европскиот суд за човекови права – декември 2017

Препораки за зголемување на интегритетот и професионалноста на онлајн медиумите – ноември 2017

Влијанието на законот за авторското право и сродните права врз работата на новинарите, фоторепортерите и медиумските работници – октомври 2018

Документ за јавни политики – Финансиски модели за одржливост на медиуми – 2018

Компаративна анализа на политичкото огласување во медиумите – 2018

Прирачник за безбедност на новинарите за време на настани од висок ризик – ноември 2018

Студентски новинарски стории – Јули – 2018

Показатели за степенот на слобода на медиумите и безбедноста на новинарите – јануари 2018

Етика во вестите – ноември 2017

Препораки за одговорни онлајн медиуми – ноември 2017

Документ за политики – ноември 2017

Кон успешно лобирање и застапничка стратегија на новинарите за да се подобри ситуацијата во македонските медиуми – октомври 2017

Анализа за МРТ – 2017

Говорот на омраза и судската пракса во земјите од Западен Балкан низ практични примери-2017

СОЦИО-ЕКОНОМСКАТА ПОЛОЖБА НА НОВИНАРИТЕ ВО ИСТОЧНА МАКЕДОНИЈА-МК август 2017

ЕТИЧКО ИЗВЕСТУВАЊЕ НА МЕДИУМИТЕ ВО ЕВРОПА И МАКЕДОНИЈА Декември 2016

Извештај-Показатели-за-степенот-на-слобода-на-медиумите-и-безбедноста-на-новинарите-МК декември 2016

Резиме-Показатели-за-степенот-на-слобода-на-медиумите-и-безбедноста-на-новинарите-МК декември 2016

Упатство за безбедно фото-репортерство и етика ноември 2016

Новинарски прирачник за следење на избори 2016

Состојба на медиуми во Македонија јуни 2016 (ЕN)

Анализа Клевета и навреда септември 2015

Анализа медиумски сектор МК септември 2015

Случаи на повреда на правата на новинарите ЗНМ јули 2015_0_1

Прирачник – Слобода на изразување закон за медиуми и клевета Мај 2015

Јавните пари во медиумскиот простор мај 2015

Случаи на повреда на правата на новинарите ЗНМ мај 2015_0

Препораки октомври 2014 ЗНМ ССНМ ЕФЈ

Анкета новинари ЗНМ септември 2014

Извештај за состојба на слободата на изразување и судството во МК ЗНМ септември 2014

Образложение на амандманите на законот за аудиовизуелни услуги ЗНМ 19.08.2013

Aмандмани на закони за медиуми од МИОА 12.08.2013

ОБСЕ коментари на втората верзија на нацрт законот од јуни 2013

Анализа на Нацрт законот за медиуми ЗНМ мај 2013

Правна анализа на нацрт законот за медиуми ОБСЕ мај 2013 резиме

Преглед на членови и анализа Закон за медиуми финална верзија април 2013

Новинарски прирачник за следење на избори – ЗНМ март 2013

Прирачник за етика во новинарството мај 2012

Прирачник за клевета и навреда МК

2018 cve_national_strategy_eng_translation_sbu

Прирачник за етичко известување од избори во Северна Македонија

Анализа медиумски сектор септември 2015 (МК)

Новинарски прирачник за следење избори MK верзија

Прирачник – Слобода на изразување закон за медиуми и клевета Мај 2015

Упатство за безбедно фото-репортерство и етика 2016

Препораки за одговорни онлајн медиуми, ноември 2017

Препораки за зголемување на интегритетот и професионалноста на онлајн медиумите, ноември 2017

Слободата на изразување низ праксата на Европскиот суд за човекови права – Декември, 2017

Медиумска саморегулација и меѓусекторска комуникација во функционирањето на Советот за етика на медиумите на Македонија – декември 2017

Документ за политики – ноември 2017

Показатели за степенот на слобода на медиумите и безбедноста на новинарите – јануари 2018

Напад на новинар е напад врз општеството

„Влијанието на законот за авторското право и сродните права врз работата на новинарите, фоторепортерите и медиумските работници“

Прирачник за безбедност на новинарите за време на настани од висок ризик – ноември 2018

Дневен ред 15.12

Говорот на омраза стана стандарден говор во Македонија – институциите со години беа глуви на повиците за насилство – Кристина Атовска

НАД 150 ПОДНЕСЕНИ ЖАЛБИ ЗА ТРАНСПАРЕНТНОСТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА – НАДЛЕЖНАТА КОМИСИЈА БЕЗ КВОРУМ УШТЕ ОД МАЈ

Документ за јавни политики Финансиски модели за одржливост на медиуми Марија Биковска

Покана

Прирачник за етичко известување од избори во Северна Македонија

Преглед на членови и анализа Закон за медиуми финална верзија април 2013

Новинарски прирачник за следење на избори – ЗНМ март 2013