Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë


Gradski Zid, blok 13 1000, Skopje

Tel: 00389 (02) 3298-139

Fax: 00389 (02) 3116-447

е-mail: @

Ju lutemi plotësoni të gjitha fushat: