Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

26.04.2017 ЗНМ против законска регулација на порталите _ MKD news