Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

09.06.2017 ЗНМ- Државата има обврска да обезбеди услови за работа на новинарите _ ТелевизијА ТВМ