Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

07.03.2017 ЗНМ бара да се одложи донесувањето на Етичкиот кодекс на МРТ _ Meta