Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

03.10.2017 ЗНМ обезбеди етички кодекс за медиумите во Македонија – Стандард МК