Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Ревизорски извештај – ЗНМ – јуни 2018 година