Shqip

Këshilli i nderit është trupi i vetëm vetërregullues i gazetarëve në Maqedoni. Detyra e tij themelore është që të kujdeset për promovimin e parimeve etike, kritereve dhe standardeve të gazetarësisë së përgjegjshme dhe profesionale të inkorporuara në Kodin e gazetarëve të Maqedonisë. Roli i Këshillit të nderit nuk është që të ushtroje cenzurë apo të imponojë vetëcenzurë. Roli i tij është që t’i vendos dhe t’i mbrojë parimet etike të gazetarisë se balancuar dhe objektive e cila do t’i respektojë të drejtat e njeriut duke respektuar plotësisht lirinë e politikes redaktoriale të medias. Gazetaria e mirë apo etike është në interest ë opinionit. Ajo ofron informacione të cilat janë të sakta, të provuara, të balancuara. Kjo lloj gazetarie është zëri i opinionit dhe ajo nuk është dhe nuk guxon të jetë e partizuar dhe patjetër duhet të bëjë dallim mes fakteve, komentit dhe mendimit – për t’u dalluar praktikisht nga gazetaria propagandistike, ose nga tabloidet – të cilat kënaqin disa qëllime ose interesa të tjera dhe që nuk i përmbahen tërësisht Kodit. Me mbrojtjen, respektimin dhe promovimin e Kodit përmirësohet kredibiliteti i mediave në opinion dhe ato përjetohen jo vetëm si të lira dhe si të përgjegjshme. Njëkohësisht, respektimi i Kodit e mbron vetë gazetarin – sepse i jep të drejtë të mos pranojë dicka që nuk është në pajtim me standardet profesionale dhe njëkohësisht e mbron nga gjykimi i të tjerëve duke e lënë në gjykimin e kolegëve.
Kodi Rregullore për punën e Këshillit të nderit Anëtarë dhe kontakt: sovetnacest@znm.org.mk 
Gordana Duvnjak Utrinski
Urim Hasipi Koha
Ilija Stefanovski Radio Kocani
Mirjana Trpčeska Kanal 5
Frosina Lazarevska Plostad
Karolina Micevska Nova Macedonia
 
LAJMËRIME