Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Analiza dhe publikime

RAPORTIMI ETIK I MEDIEVE NË EVROPË DHE MAQEDONI DHJETOR 2016

Safe Photo Reporting ALB verzioni

Manuali i gayetareve per ndjekjen e ygjedhjeveALB version

Состојба на медиуми во Македонија јуни 2016 (ЕN)

Анализа Клевета и навреда септември 2015

Analiza mediumski sektor septemri 2015 (ALB)

Случаи на повреда на правата на новинарите ЗНМ јули 2015_0_1

Прирачник – Слобода на изразување закон за медиуми и клевета Мај 2015

Јавните пари во медиумскиот простор мај 2015

Случаи на повреда на правата на новинарите ЗНМ мај 2015_0

Препораки октомври 2014 ЗНМ ССНМ ЕФЈ

Анкета новинари ЗНМ септември 2014

Извештај за состојба на слободата на изразување и судството во МК ЗНМ септември 2014

Образложение на амандманите на законот за аудиовизуелни услуги ЗНМ 19.08.2013