Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Случаи-на-повреда-на-правата-на-новинарите-ОКТОМВРИ-2017

ZNM
Wednesday 8 November, 2017Wednesday 8 November, 2017/ Wednesday 8 November, 2017