Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Социо-економската положба на новинарите во Источна Македонија

ZNM
Tuesday, der 26. September 2017Tuesday, der 26. September 2017/ Tuesday, der 26. September 2017