Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Извештај за работа на ЗНМ април 2017

ZNM
Friday May 26th, 2017Friday May 26th, 2017/ Friday May 26th, 2017