Здружение на новинарите на Mакедонија
Членка на Mеѓународната федерација на новинари IFJ
Основано 1946

Ревизорки извештај ЗНМ април 2017

ZNM
петок 26 мај, 2017петок 26 мај, 2017/ петок 26 мај, 2017